Studia

Specjalność

Finanse w przedsiębiorstwach

- akredytowane przez ACCA

 

 

Specjalność Finanse w przedsiębiorstwach (FwP) powstała we współpracy z Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) oraz Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce. Oferowana jest na II stopniu studiów niestacjonarnych. Specjalność ta podzielona jest na dwie grupy (ścieżki):

I. Finanse w przedsiębiorstwach

II. Finanse w przedsiębiorstwach -  akredytowane przez ACCA

 

Studenci wybierają, czy chcą przystąpić do ACCA i zdawać w tej formule egzaminy, czy pozostają na zwykłej ścieżce specjalności.
Cel specjalności


Celem specjalności Finanse w przedsiębiorstwach jest wykształcenie specjalistów w zakresie rachunkowości i finansów, w tym kontrolingu oraz audytu przedsiębiorstw, a także wyższej kadry zarządzającej.Program studiów


Program studiów na specjalności Finanse w przedsiębiorstwach został przygotowany w oparciu o zakres materiału niezbędny do zdobycia prestiżowej kwalifikacji ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants). Zatem część przedmiotów wykładanych w ramach specjalności odpowiada przedmiotom oraz egzaminom ACCA na poziomie Fundamentals.

 

Tabela kwalifikacji ACCA i odpowiadających im przedmiotów na specjalności FwP (ważna od 01.10.2016 r.)


Tabela przedmiotów

 

Wszystkim studentom, którzy ukończą tą specjalność, niezależnie od tego, czy zapisali się do ACCA, czy nie, przysługują w ACCA zwolnienia z przedmiotów F1-F3.


Finanse w przedsiębiorstwach - studia akredytowane przez ACCAW odróżnieniu od studentów z grupy Finanse w przedsiębiorstwach, studenci z grupy Finanse w przedsiębiorstwach -  akredytowane przez ACCA zapisują się do ACCA i zdają  akredytowane przez ACCA egzaminy z przedmiotów F4-F9 (przedmioty F1-F3 są uznawane "automatycznie" dla wszystkich studentów tej specjalności).

Każdy zdany egzamin oznacza uznanie danej kwalifikacji przez ACCA. Studenci specjalności nie muszą zatem zdawać egzaminów w języku angielskim w centrach ACCA, lecz zdają je w języku polskim na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w toku studiów magisterskich. Zakres egzaminu zdawanego na Wydziale Ekonomicznym odpowiada zakresowi egzaminów ACCA, jednak studenci otrzymują wsparcie w postaci wykładów i ćwiczeń z wymienionych przedmiotów.
 
 
 


Praca


Absolwenci naszej specjalności pracują w głównie w Centrach Usług Wspólnych, w "Wielkiej Czwórce" lub działach finansowych dużych przedsiębiorstw na stanowiskach: dyrektor finansowy, specjalista ds. finansowych, audytor, starszy księgowy (Senior Accountant), analityk finansowy i innych.

Polecamy wywiad z Panią Joanną Kulbacką, która jako pierwsza z absolwentów specjalności Finanse w przedsiębiorstwach została pełnoprawnym członkiem ACCA.


Opłaty


Poza standardową opłatą za studia studenci, którzy zapiszą się do ACCA, wnoszą do ACCA opłatę rejestracyjną, opłaty roczne oraz opłaty za poszczególne egzaminy.

Co roku ACCA zaprasza wybrane uczelnie lub kierunki do udziału w programie ACCA – Accelerate.  Dzięki programowi Accelerate studenci mogą zostać zwolnieni nie tylko z 9 egzaminów w kwalifikacji ACCA, ale również z części opłat należnych z tytułu tych zwolnień (wnoszonych bezpośrednio do ACCA.

Studenci specjalności "Finanse w przedsiębiorstwach" rozpoczynający naukę w październiku 2018 oraz lutym 2019 otrzymali takie właśnie zwolnienia. Zasady:
- opłata rejestracyjna 79 funtów płatna w czasie rejestracji (ok. miesiąca maja na pierwszym roku studiów) - nie ma zwolnień z opłaty rejestracyjnej;
- opłata za zwolnienia za egzaminów - studenci specjalności FWP wnoszą niższą opłatę: 10 funtów za każdy egzamin (F1-F9) płatne w momencie zgłoszenia się do ACCA z dyplomem ukończenia studiów i suplementem w celu uznania egzaminów zdawanych na uczelni;
- opłaty roczne wnoszone do ACCA: zwolnienie z pierwszej opłaty rocznej (należy uiścić opłatę do ACCA tylko za drugi rok studiów, czyli ok.  £97);
- to wszystko pod warunkiem zgłoszenia się do ACCA i podejścia do kolejnego egzaminu w ACCA w terminie roku od ukończenia studiów.

Zatem opłatami wnoszonymi do ACCA pozostały opłata wpisowa, opłata za drugi rok nauki oraz 10 funtów za każdy egzamin płatne po ukończeniu studiów. W rezultacie daje to £829 oszczędności w porównaniu ze standardowymi opłatami.

Od roku 2013 studenci specjalności "Finanse w przedsiębiorstwach" otrzymywali częściowe zwolnienia z opłat.

 

Bez powyższych zwolnień standardowe opłaty wynosiłyby:

 • £79 opłata rejestracyjna - jednorazowa opłata;
 • £97 opłata roczna - każdy student i członek ACCA płaci ją raz do roku, przez cały okres bycia studentem, a potem członkiem ACCA; przeznaczana jest m.in. na organizację wydarzeń dla studentów i członków;
 • Opłaty za zwolnienia z egzaminów:
  F1-F3: po £74 za każdy z tych trzech egzaminów,
  F4-F9: po £100 za każdy z tych sześciu egzaminów.

Stawki powyższe podlegają niewielkim zmianom, aktualne są zawsze opublikowane na stronie internetowej: http://accapolska.pl/Kwalifikacja-ACCA/Daty-i-oplaty

   


Wykładowcy


Wykładowcy to nie tylko przedstawiciele nauki, ale również praktycy: biegli rewidenci, doradcy podatkowi, audytorzy, analitycy  finansowi. Przedmioty takie jak Rachunkowość finansowa, Sprawozdawczość finansowa, Audyt wewnętrzny i zewnętrzny itd. prowadzone są w oparciu o Międzynarodowe Standardy Rachunkowości Finansowej.

Informacje o wykładowcach

(tutaj)
Dodatkowe możliwości rozwoju


ACCA Family Meeting kwiecień 2014

 

ACCA jako współorganizator specjalności Finanse w przedsiębiorstwach daje studentom nie tylko możliwość zdawania egzaminów na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w języku polskim w toku studiów magisterskich,
ale i udostępnia szereg innych  możliwości rozwoju:

- bezpłatny udział w szkoleniach potwierdzony dyplomami (np. Akademia ACCA,  na niektórych kursach możliwość zdobycia punktów CPD),
- udział w spotkaniach służących zdobywaniu kontaktów wśród finansistów, księgowych i biegłych rewidentów pracujących w uznanych firmach na terenie pomorza (zob. ACCA Family Meeting),
- możliwość udziału w Think Ahead: Future CFO. Powered by ACCA - konferencji dedykowanej studentom Akredytowanych Programów ACCA, którzy już w trakcie studiów chcą dokładnie zaplanować swoją karierę i dać sobie intensywny impuls do rozwoju; w ramach konferencji zaplanowane są intensywne szkolenia, spotkania z członkami ACCA i pracodawcami oraz praktyczne warsztaty merytoryczne, dostosowane do potrzeb studentów stawiających pierwsze kroki w biznesie,
- dostęp do najnowszej literatury z zakresu finansów i rachunkowości.

ACCA organizuje również spotkania informacyjne dla studentów pierwszego roku, dotyczące możliwości zdobywania kwalifikacji ACCA oraz kształtowania kariery w finansach.

 

Spotkanie studentów specjalności Finanse w przedsiębiorstwach z Panią Anną Pinchinat-Miernik
(Business Relationship Manager ACCA Polska)  styczeń 2015


Studenci Uniwersytetu Gdańskiego na konferencji Think Ahead: Future CFO. Powered by ACCAMożliwość uzyskania dodatkowych dyplomów
dla grupy
Finanse w przedsiębiorstwach - akredytowane przez ACCAW toku nauki na specjalności Finanse w przedsiębiorstwach - akredytowane przez ACCA prowadzącej do uzyskania kwalifikacji ACCA studenci zdobywają zaliczenia za poszczególne moduły/przedmioty. Dodatkowo istnieje możliwość uzyskania przez studentów Diploma in Accounting and Business oraz Advanced Diploma in Accounting and Business.

Aby uzyskać Diploma in Accounting and Business Studenci specjalności Finanse w przedsiębiorstwach -  akredytowane przez ACCA muszą zdać w centrum komputerowym na Wydziale Ekonomicznym tylko jeden (wybrany) z egzaminów F1-F3. Ponadto, w przygotowaniu do egzaminu, uzyskują oni wsparcie w postaci przedmiotu Podstawy wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości.

W celu uzyskania Advanced Diploma in Accounting and Business należy zdać w języku angielskim trzy przedmioty z grupy F4-F9 oraz zaliczyć on-line moduł etyczny. Egzaminy te odbywają się w Centrum Egzaminacyjnym ACCA w Gdańsku, sesje egzaminacyjne są raz na pół roku, lista centrów egzaminacyjnym publikowana jest na każdą sesję 3 tygodnie przed egzaminem. Na ścieżce “Finanse w Przedsiębiorstwach” studenci otrzymają zwolnienia z pozostałych przedmiotów ACCA z poziomu Fundamentals, których zaliczenie jest wymagane do otrzymania dyplomu.

Studenci, kończący specjalność Finanse w przedsiębiorstwach - akredytowane przez ACCA, oprócz uzyskania tytułu magistra ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego będą mieli  możliwość (po spełnieniu dodatkowych wymogów) uzyskania dyplomu ukończenia studiów licencjackich Oxford Brooks University. W celu uzyskania dyplomu należy uzyskać Advanced Diploma in Accounting and Business (przy czym wymagane jest zdanie egzaminów F7, F8, F9 w Centrum Egzaminacyjnym ACCA). Fakt, że te egzaminy zdaje się po angielsku jest gwarancją dla Oxford Brookes University, że student zna język angielski na odpowiednim poziomie. Przed zdaniem F7, F8 i F9 trzeba zarejestrować się w programie Oxford Brookes University, zaliczyć moduł Etyczny, przygotować projekt (Oxford Brookes University Research Research and Analysis Project ) oraz uzyskać pozytywne zaliczenie projektu. Te wszystkie elementy należy skompletować w ciągu 10 lat od pierwszej rejestracji w ACCA; http://www.accaglobal.com/en/help/oxford-brookes.html.

Dyplomy ACCA, potwierdzające wysokie kompetencje w zakresie rachunkowości i finansów, umożliwiają zdobycie pracy w międzynarodowych firmach na prestiżowych stanowiskach. Uzyskane efekty kształcenia umożliwiają absolwentowi pracę na samodzielnych stanowiskach związanych z analizą finansową, księgowością, kontrolingiem, a także na stanowiskach menadżerskich.

Więcej informacji na stronie ACCA Global.

 


UmiejętnościAbsolwent specjalności Finanse w przedsiębiorstwach nabywa m.in. umiejętności:

 • sporządzania bilansu, rachunku zysków i strat,
 • analizy dokumentów przedsiębiorstwa,
 • opisu i analizowania przyczyn oraz przebiegu procesów i zjawisk gospodarczych przez pryzmat dokumentacji finansowej przedsiębiorstwa,
 • stosowania technik rachunku kosztów,
 • stosowania reguł sytemu podatkowego w przypadku osób fizycznych i przedsiębiorstw,
 • wykorzystania w praktyce wiedzy z zakresu zarzadzania wynikiem przedsiębiorstwa,
 • skutecznej oceny inwestycji,
 • wyceny wartości przedsiębiorstwa różnymi metodami,
 • podejmowania decyzji w warunkach niepewności i ryzyka,
 • szacowania i analizy ryzyka w przedsiębiorstwie.

 


Opiekun specjalności

dr Anna Blajer-Gołębiewska
Katedra Mikroekonomii
e-mail: a.blajer@ug.edu.pl