Job recruitment

Posted on 2019-12-20

Dziekan Wydziału Ekonomicznego dr hab. Monika Bąk profesor Uniwersytetu Gdańskiego, z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Mikroekonomii.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) oraz w Statucie Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do dnia 16 stycznia 2020 r.

WARUNKI ZATRUDNIENIA: 100% etatu, umowa o pracę, wysokość wynagrodzenia („widełki”)

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: do dnia 22 stycznia 2020 r.

Słowa kluczowe: np.  mikroekonomia, analiza statystyczna, modelowanie ekonometryczne, matematyka finansowa, mikroekonomia stosowana.

Wymagania:

 • stopień naukowy doktora ekonomii w dyscyplinie ekonomia lub w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse, lub w naukach o zarządzaniu;
 • minimum 3-letni staż pracy i sprecyzowane zainteresowania dotyczące zagadnień mikroekonomicznych;
 • ukończone studia magisterskie o profilu ekonomicznym;
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim z zakresu przedmiotów w na kierunku ekonomia, finanse lub nauki o zarządzaniu; 
 • znajomość języka polskiego i angielskiego w stopniu umożliwiającym przygotowanie i prowadzenie zajęć oraz przygotowanie publikacji naukowych w tych językach;
 • udokumentowana aktywność organizacyjna i naukowa w trakcie pracy zawodowej;
 • doświadczenie w realizacji analiz statystycznych i modelowania ekonometrycznego;
 • znajomość oprogramowania statystycznego;
 • udokumentowany oryginalny dorobek naukowy w czasopismach recenzowanych, w których kandydat jest pierwszym autorem lub współautorem; posiadanie co najmniej pięciu publikacji naukowych z tematyki mikroekonomicznej, w tym przynajmniej trzech w języku angielskim lub dwóch monografii (łącznie nie więcej niż 3 współautorów);
 • czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach międzynarodowych i krajowych;
 • samodzielność w pracy badawczej, umiejętność pracy w zespole, chęć doskonalenia warsztatu naukowego i dydaktycznego;
 • predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej.


Dodatkowymi atutami kandydata będą: np. patenty i/lub zgłoszenia patentowe; znajomość obsługi programów graficznych; udokumentowane szkolenia dotyczące z zakresu doskonalenia umiejętności dydaktycznych.
Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie w Katedrze Mikroekonomii, Wydziału Ekonomicznego UG, ul. Armii Krajowej 119/121,  81-824 Sopot, w pok. A112 (kontakt: tel. 058 523 11 64 lub e-mail: wioletta.zakrzewska@ug.edu.pl  do dnia 16 stycznia 2020  r.  następujących dokumentów:

Podanie o zatrudnienie (skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego)
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
(dostępny na stronie https://ug.edu.pl/pracownicy/strony_jednostek/dzial_kadr)

Kopię dyplomu uzyskania stopnia doktora nauk ekonomicznych
Informację o dorobku naukowym i dydaktycznym
Oświadczenie o czynnej znajomości języka angielskiego

W przypadku stwierdzenia braków w nadesłanych dokumentach lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji o kandydacie Komisja konkursowa wezwie kandydatów do ich uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

Prosimy o umieszczenie klauzuli "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji postepowania konkursowego na stanowisko adiunkta w Katedrze Mikroekonomii Wydziału Ekonomicznego  zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ponadto oświadczam, iż zostałem poinformowany o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie oraz, że jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Skontaktujemy się z wybranymi osobami. Ofert nadesłanych pocztą nie odsyłamy.

Zlecający zastrzegają sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.

Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata.KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO, informujemy, iż: 1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8.
 2. Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 24 59 lub adresem e-mail: poin@ug.edu.pl. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na wskazane stanowisko.
 4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby rekrutacji jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego w szczególności z art. 119 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz art. 2 1 ustawy - Kodeks Pracy. Przesłanką legalizującą proces przetwarzania danych osobowych podanych dobrowolnie przez kandydata, wychodzących poza zakres danych wskazanych w art. 221 ustawy - Kodeks Pracy będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.
 5. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych, po podjęciu decyzji o przystąpieniu do procesu rekrutacji jest obowiązkowe w zakresie określonym art. 22¹ KP i ustawą prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz warunkuje możliwość ubiegania się o przyjęcie do pracy i ewentualne dalsze zatrudnienie. W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza w/w przepisy prawa – podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale warunkuje możliwość udziału w procesie rekrutacji .
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora przez upoważnionych pracowników wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3.
 7. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów określonych w ust. 3. W przypadku negatywnego wyniku rekrutacji Pani/Pana dane będą usuwane bezzwłocznie po zakończeniu rekrutacji, chyba że w określonym zakresie wymóg archiwizacji przewidują przepisy prawa – wówczas przez czas określony w tych przepisach.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. W przypadku złożenia dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora, tj. podmiot będący operatorem usługi pocztowej.
 9. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:
  1. prawo dostępu do treści swoich danych,
  2. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
  3. prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,
  6. prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.