Książki i publikacje

Publikacje on-line

 

 H. Ćwikliński (red. nauk.): Polityka gospodarcza, wyd. IV - Gdańsk 2004

83-7326-233-4

Spis treści
H. Ćwikliński, T. Jurkiewicz, J. Kempa, G. Pawłowski: The condition of the SME sector in Pomerania. Research Report on Small and Medium-Sized Enterprises carried out within the framework of the Pomeranian Economic Observatory, Part I, Pomerania Development Agency Co., Gdańsk 2007

ISBN 978-83-925096-0-8

Spis treści
Transformacja polskiej gospodarki, ocena kierunków i dynamiki zmian strukturalnych, pod red. H. Ćwiklińskiego, wyd. FRUG, Gdańsk 2005

Spis treści
H. Ćwikliński, H. Knudsen (eds): Public Authorities Participation in Economic and Social Life. Sopot 1994

ISBN 83-7017-535-X

Spis treści
 H. Ćwikliński, J. W. Owsiński (eds.): Nordic - Baltic Europe Is Restructuring, Looking for the Integration Fits, Sopot 1994

ISBN 83-85847-65-0

Spis treści
H. Ćwikliński, G. Szczodrowski (red. nauk.): Dylematy i osiągniecia polskiej polityki transformacji gospodarczej, Gdańsk 1995

ISBN 83-86230-12-6

Spis treści
G. Szczodrowski: Polski system podatkowy, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007

ISBN 83-7326-030-7

Spis treści
G. Szczodrowski (red. nauk z S. Pangsy-Kania.): Polityka i rozwój gospodarczy Polski w UE. Ocena i perspektywy, FRUG, Gdańsk 2005

ISBN 83-89786-29-X
 
Spis treści
G. Szczodrowski (red. nauk. z S. Pangsy-Kania): Polska gospodarka w UE. Innowacyjność, konkurencyjność, nowe wyzwania, FRUG, Gdańsk 2005

ISBN 83-89786-39-7

Spis treści
G. Szczodrowski (red. nauk z S. Pangsy-Kania.): Gospodarka Polski w zjednoczonej Europie. Przedsiębiorczość, branże, regiony, FRUG, Gdańsk 2005

ISBN 83-89786-34-6

Spis treści
G. Szczodrowski (red. nauk. z K. Piechem): Przemiany i perspektywy polskich przedsiębiorstw w dobie integracji z Unią Europejską, Instytut Wiedzy, Warszawa 2003

ISBN 83-8913-06-0

Spis treści
G. Szczodrowski: Finanse publiczne, Łomża 2003

978-83-01-14976-5

Spis treści
G. Szczodrowski (red. nauk. z K. Piechem): Przemiany i perspektywy polskiej gospodarki w procesie integracji z gospodarką światową, Instytut Wiedzy, Warszawa 2002

ISBN 83-89132-05-2

Spis treści
G. Szczodrowski (red. nauk.): Transformacja gospodarcza a sektor publiczny, Gdańsk 2002

ISBN 83-7017-849-9

Spis treści
G. Szczodrowski: Polski system podatkowy. Strategia transformacji, Gdańsk 2001

ISBN 83-919547-0-6

Spis treści
G. Szczodrowski (red. nauk.): Sektor publiczny a gospodarka polska w dobie transformacji systemowej, Gdańsk 1999

ISBN 83-7326-059-5

Spis treści

A.Paczoski, Kreowanie lokalnej i regionalnej polityki gospodarczej na podstawie teorii i koncepcji rozwoju terytorialnego, wyd. UG, Gdańsk 2010

 

 ISBN 978-83-7326-750-3

 

Spis treści

 

 A.Szymańska, Instytucjonalne uwarunkowania elastyczności rynku pracy w krajach OECD, wyd. UG, Gdańsk 2013


ISBN 978-83-7865-075-1


Spis treści

 

 H.Ćwikliński, Wyzwania dla polityki makroekonomicznej na początku XXI wieku, wyd. UG, Gdańsk 2012


ISBN 978-83-7865-021-1


Spis treści

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


Od 2012 roku spis publikacji znajduje się w zakładce każdego pracownika.


Wybrane publikacje (rok 2011):

 • G. Szczodrowski,  A. Poszewicki: Polityka gospodarcza i finanse w teorii i praktyce,  Wyd. Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2011
 • H. Ćwikliński: Polskie porty morskie na drodze do rozkwitu gospodarczego, w:  Kryzys ekonomiczny a przestrzenny i funkcjonalny wymiar polityki gospodarczej,  red. nauk. K. Pająk, J. J. Tomidajewicz, UE w Poznaniu, Wydawnictwo  A. Marszałek, Toruń 2011
 • G. Pawłowski: Priorytety oddziaływania sektora publicznego na gospodarkę polską w kontekście europejskiej strategii „Europa 2020”, w: Polityka gospodarcza wobec globalnego kryzysu ekonomicznego , stron 212,  red  nauk.: K. Pająk, J. J. Tomidajewicz, U E w Poznaniu, Wydawnictwo  A. Marszałek, Toruń 2011
 • G. Pawłowski: Analiza strategiczna długofalowych priorytetów polskiej polityki gospodarczej, w: Wyzwania dla polityki rozwoju gospodarczego i społecznego w warunkach integracji europejskiej i światowego kryzysu gospodarczego, red. nauk. Z. Mikołajewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2011
 • A. Paczoski: Klastry i uwarunkowania ich funkcjonowania w Polsce, w: Współczesne modele biznesu, diagnoza i perspektywy,  red. nauk. P. Antonowicz, Wyd. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2011
 • G. Pawłowski: Analiza strategicznych priorytetów rozwoju gospodarczego Polski,  w:  Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław  2011
 • A. Szymańska: Możliwości stosowania flexicurity w praktyce,  w:  Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław  2011

Wybrane publikacje (rok 2010):

 • A. Paczoski: Kreowanie regionalnej i lokalnej polityki gospodarczej na podstawie teorii i koncepcji rozwoju terytorialnego, wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010
 • S. Pangsy-Kania, G. Szczodrowski: Gospodarka polska po dwudziestu latach transformacji: osiągnięcia, problemy i wyzwania, wyd. Instytut Wiedzy i Innowacji w Warszawie, Warszawa 2010
 • G. Pawłowski: Gospodarka Pomorza na tle ogólnego kryzysu gospodarczego w latach 2008-2009, w: Transformacja w krajach Europy Środkowo – Wschodniej, wyd. PWSZ w Elblągu, Elbląg 2010
 • G. Szczodrowski: Opodatkowanie dochodów z pracy w Polsce – od progresji do podatku liniowego?, w: Transformacja po latach, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010
 • H. Ćwikliński: Prywatyzacja jedyną szansą przemysłu stoczniowego, w: Transformacja po latach, pod red. E. Adamowicz, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010
 • G. Pawłowski: Analiza strategicznych priorytetów polityki gospodarczej w Polsce, w: Rozprawy Naukowe i Zawodowe PESZ w Elblągu, Zeszyt nr 9/2010, Elbląg 2010
 • A. Szymańska: Wpływ systemu negocjacji płacowych na funkcjonowanie rynku pracy, w: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 113, „Ekonomia”, Wrocław 2010
 • J. Kempa, A. Paczoski: Rola partnerstwa publiczno-prywatnego w finansowaniu zadań samorządów terytorialnych (przykład inwestycji realizowanych przez Sopot), w: Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, Bydgoszcz 2010
 • H. Ćwikliński: Ocena nowej roli władz publicznych w gospodarce – osiągnięcia i niedostatki, w: Zeszyty Naukowe WSB w Poznaniu nr 24/2010, Poznań 2010
 • A. Szymańska, opracowanie: Diagnoza sytuacji rynku pracy województwa pomorskiego. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, Gdańsk 2010

Wybrane publikacje (rok 2009):

 • H. Ćwikliński, G. Pawłowski: Znaczenie portu lotniczego im. L. Wałęsy w procesie metropolizacji gdańskiej, w: Polityka gospodarcza w Polsce i UE na początku XXI w., red. A. Barteczek, A. Rączaszek, wyd. Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2009
 • A. Szymańska: Ochrona rynku pracy a zdolność gospodarki do kreowania miejsc pracy. W poszukiwaniu kompromisów, w: Polityka gospodarcza w Polsce i UE na początku XXI w., red. A. Barteczek, A. Rączaszek, wyd. Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2009
 • J. Kempa: Przekształcenia własnościowe i formy organizacyjno-prawne świadczenia usług na przykładzie miasta Sopotu, w: Polityka gospodarcza w Polsce i UE na początku XXI w., red. A. Barteczek, A. Rączaszek, wyd. Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2009
 • A. Paczoski: Znaczenie teorii rozwoju regionalnego dla polityki regionalnej, w: Problemy rozwoju regionalnego w teorii i praktyce, red. A. Szreder, wyd. Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku, Słupsk 2009
 • G. Pawłowski: Gospodarka oparta na wiedzy jako priorytet rozwoju gospodarki regionu pomorskiego, tom II, w: Tworzenie i realizacja polityki społeczno-ekonomicznej w Polsce, red. E. Kryńska, wyd. Uniwersytet Łódzki, Łódź 2009
 • G. Szczodrowski: Polityka podatkowa środkowoeuropejskich krajów członkowskich U.E. w warunkach harmonizacji podatkowej, tom II, w: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych, red. J. Sokołowski, wyd. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2009
 • A. Szymańska: Oddziaływanie bezpośrednich instrumentów polityki rynku pracy na poziom bezrobocia w krajach OECD, tom I, w: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych, red. J. Sokołowski, , wyd. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2009
 • G. Pawłowski: Stabilizacja makroekonomiczna w Polsce a kryteria uczestnictwa w strefie euro, t. I, w: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych, red. J. Sokołowski, wyd. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2009
 • A. Paczoski, J. Kempa: Kształtowanie konkurencyjności regionalnej (przykład województwa pomorskiego) , w: Ekonomia i międzynarodowe stosunki gospodarcze, red. M. Klamut, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, Zeszyt nr 17/2009, Wrocław 2009
 • G. Pawłowski: Czynniki determinujące konkurencyjność sektora MSP na Pomorzu, w: Spójność czy konkurencyjność – dylemat polityki UE, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, Zeszyt nr 19/2009, Wrocław 2009
 • A. Paczoski: Proces metropolizacji Trójmiasta, w: Polityka gospodarcza nr 17-18/2009 Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009
 • G. Pawłowski: Polska polityka gospodarcza a realizacja kryteriów konwergencji z Mastrich, w: Zeszyty Zawodowe, Zeszyt nr 7/2009, wyd. PWSZ Elbląg 2009
 • A. Szymańska: Ocena oferty edukacyjnej w kontekście potrzeb rynku pracy – wnioski z badań, w: Edukacja Pomorza, nr 37/2009, Gdańsk 2009
 • P. Kuropatwiński z zespołem, opracowanie: Koncepcja rozwoju systemu rowerowego Województwa Pomorskiego „Zielona Księga”, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk, wrzesień 2009
 • A. Szymańska, projekt: Ocena oferty edukacyjnej szkół zawodowych dla dorosłych pod kątem zapotrzebowania lokalnego rynku pracy na przykładzie województwa pomorskiego, w: Raport końcowy w ramach projektu. Formalne kształcenie dorosłych a potrzeby lokalnego rynku pracy – model dialogu, Instytut Badan nad Gospodarką Rynkową, Gdańska Akademia Bankowa, Gdańsk 2009

Wybrane publikacje (do roku 2008):

 • H. Ćwikliński, M. Pronobis: Polska po czterech latach członkostwa w UE – analiza gotowości do realizacji kolejnego etapu integracji: przystąpienia do strefy euro, w: Wybrane problemy integracji europejskiej, wyd. FRUG, Sopot 2008.
 • H. Ćwikliński: Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w województwie pomorskim, w: Spójność czy konkurencyjność – dylemat polityki UE, red. M. Klamut, wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 • A. Paczoski, J. Kempa: Realizacja Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w województwie pomorskim (2004-2006), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 • A. Paczoski: Konieczność uporządkowania praw własności w Polsce przez reprywatyzację, w: Tworzenie i realizacja polityki społeczno-ekonomicznej w Polsce. Aspekty teoretyczne i praktyczne, red. E. Kryńska, wyd. UŁ, Łódź 2008.
 • A. Paczoski: Czynniki ograniczające rozwój regionalny i lokalny, w: Polityka Gospodarcza nr 15-16/2008, SGH, Warszawa 2008.
 • A. Paczoski: Uwarunkowania i ocena działalności specjalnych stref ekonomicznych, w: Europa Regionum, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
 • G. Pawłowski: Czynniki determinujące konkurencyjność sektora MSP na Pomorzu, w: Spójność czy konkurencyjność – dylemat polityki UE, red. M. Klamut, wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 • G. Pawłowski: Gospodarka oparta na wiedzy jako priorytet rozwoju gospodarki regionu pomorskiego, w: „Tworzenie i realizacja polityki społeczno-ekonomicznej w Polsce, wyd.UŁ, Łódź 2008.
 • G. Pawłowski: Strategiczne uwarunkowania polskiej polityki gospodarczej, "Rozprawy Naukowe i Zawodowe PWSZ w Elblągu", zeszyt 5, Elbląg 2008.
 • A. Szymańska: Elastyczność polskiego rynku pracy na tle doświadczeń krajów Unii Europejskiej, w: „Tworzenie i realizacja polityki społeczno-ekonomicznej w Polsce”, tom II, red. E. Kryńska, UŁ, Łódź 2008.
 • A. Szymańska: Kierunki przemian współczesnego rynku pracy w warunkach globalizacji, w: „Gospodarka i finanse w warunkach globalizacji”, red. B. Kłosowska, P. Prewysz-Kwinto, Wyższa Szkoła Bankowa, Toruń 2008, tom II.
 • A. Szymańska: Znaczenie elastycznych form zatrudnienia na współczesnym rynku pracy w: „Symulator Korzyści Stosowania Elastycznych Form Zatrudnienia”, IBnGR-GAB, Gdańsk 2008.
 • A. Szymańska: Możliwości stosowania elastycznych form zatrudnienia w przemyśle okrętowym, w: Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zeszyt nr 5, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2008.
 • H. Ćwikliński – kierownik projektu, współautorzy: G. Pawłowski, J. Kempa, T. Jurkiewicz: Raport z projektu badawczego: Kondycja sektora MSP na Pomorzu. Pomorskie Obserwatorium Gospodarcze, cz. I: Metodologia, struktura badanych firm i wnioski z badania. Gdańsk 2007, Agencja Rozwoju Pomorza S. A., Gdańsk 2007.
 • H. Ćwikliński: Problemy efektywności finansowania przedsiębiorstw z perspektywy przedsiębiorstw niesprywatyzowanych (przykład stoczni), w: System finansowy a transformacja gospodarki, pod red. J. Winieckiego, s. 87—95,  zeszyt naukowy  nr 10/2007, Towarzystwo Ekonomistów Polskich, Warszawa 2007.
 • H. Ćwikliński: Niedojrzała gospodarka rynkowa – 25 lat po sierpniu, w: Solidarność i społeczeństwo obywatelskie, pod red. T. Biedrzyckiego, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2007.
 • P. Kuropatwiński: Perspektywy rozwoju systemu Bike and Rail w Trójmieście, w: Wybieramy Pomorze, publikacja z konferencji Kół Naukowych Wydziału Ekonomicznego UG, FRUG 2007.
 • A. Paczoski: Bieguny wzrostu jako koncepcja rozwoju, Pomorski Przegląd Gospodarczy nr 4/2007 (33), IBnGR, Gdańsk 2007.
 • A. Paczoski: Czynniki określające konkurencyjność regionalną, w: Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju regionalnego, red. E. Janowicza, Wydawnictwo Wyższej Hanzeatyckiej Szkoły Zarządzania w Słupsku, Słupsk 2007.
 • G. Pawłowski: Uwarunkowania konkurencyjności MSP w województwie pomorskim, w: Rozprawy Naukowe i Zawodowe, zeszyt nr 3, PWSZ, Elbląg 2007.
 • G. Pawłowski: Rola samorządu terytorialnego w kreowaniu innowacyjności regionu, w: Efektywność gospodarki opartej na wiedzy. Teoria i praktyka, red. T. Kamińska, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2007.
 • G. Pawłowski: Gospodarka oparta na wiedzy jako czynnik rozwoju regionu pomorskiego, w: Efektywność gospodarki opartej na wiedzy. Teoria i praktyka, red. T. Kamińska, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2007.
 • G. Szczodrowski: Dlaczego państwo sięga do mojej kieszeni, w: Ekonomia po polsku, pod red. D. Filara, A. Rzońcy, G. Wojtowicza, Wydawnictwo Cede Wu, Warszawa 2007.
 • G. Szczodrowski (razem z Sz. Kiermasz): Podatki i wydatki: polski marsz w stronę „starej Europy” w: „Dlaczego inne kraje nas przeganiają”, red. J. Winiecki, wyd. Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2007.
 • G. Szczodrowski: Koncepcje opodatkowania przedsiębiorstw – CIT, podatki alternatywne, harmonizacja w: „Przedsiębiorstwo i jego otoczenie. Przemiany i perspektywy”, red. A. Manikowski, A. Psyk, WWZ, Warszawa 2007.
 • H. Ćwikliński – kierownik projektu, współautorzy: G. Pawłowski, J. Kempa, T. Jurkiewicz: Metodologia Reprezentacyjnego Badania Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Pomorskie Obserwatorium Gospodarcze), projekt badawczy finansowany z EFS – UG jako partner, Agencja Rozwoju Pomorza Gdańskiego, Gdańsk 2006.
 • H. Ćwikliński, A. Szymańska: Porównanie wpływu polityki gospodarczej w USA i w Polsce na zdolność kreowania miejsc pracy, w: „Amerykański model rozwoju gospodarczego”, red. W. Bieńkowski, M. Radło, SGH, Warszawa 2006.
 • H. Ćwikliński: Wstęp do refleksji nad etyką wydawania wpływów z podatków, w: Etyka a podatki i doradztwo podatkowe, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Poznań 2006.
 • H. Ćwikliński: Etyka a podatki i doradztwo podatkowe, red. naukowa monografii i współautorstwo, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Poznań 2006.
 • J. Kempa: Strategiczne uwarunkowania rozwoju miasta Sopot, w: Regiony Europy Środkowej i Wschodniej wobec globalizacji i integracji międzynarodowej, pod red. nauk. W. Kosiedowskiego, UMK Toruń, Włocławskie Towarzystwo Naukowe, Włocławek 2006.
 • A. Paczoski: Ocena funkcjonowania specjalnych, stref ekonomicznych, w: zeszycie naukowym Polityka Gospodarcza nr 14, Katedra Polityki Gospodarczej, Kolegium Zarządzania i Finansów, SGH w Warszawie, Warszawa 2006.
 • Paczoski: Reprywatyzacja – niedokończony proces przekształceń struktury własnościowej, w: Problemy transformacji ustrojowej gospodarki Polski, pod red. nauk. A. Balickiego, zeszyt naukowy nr 18/2005, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Poznań 2006.
 • G. Pawłowski: Realizacja strategii polityki pieniężnej w Polsce w kontekście uczestnictwa w Unii Gospodarczo-Walutowej, w: zeszycie naukowym  Polityka Gospodarcza nr 13, Katedra Polityki Gospodarczej, Kolegium Zarządzania i Finansów, SGH w Warszawie, Warszawa 2006.
 • G. Pawłowski: Realizacja podstawowych celów polityki gospodarczej w Polsce,  w: Rozprawy Naukowe i Zawodowe, zeszyt naukowy nr 2, PWSZ w Elblągu, Elbląg 2006.
 • G. Pawłowski: Strategia polityki pieniężnej w Polsce w kontekście przyszłego uczestnictwa w Unii Gospodarczo-Walutowej, w: Współpraca trans graniczna a rozwój regionalny, red. nauk. K. Gomółka, PWSZ „SOWA”, Elbląg 2006.
 • G. Pawłowski: Makroekonomiczne uwarunkowania realizacji polityki regionalnej w Polsce, w: Regiony Europy Środkowej i Wschodniej wobec globalizacji i integracji międzynarodowej, pod red. nauk. W. Kosiedowskiego, UMK Toruń, Włocławskie Towarzystwo Naukowe, Włocławek 2006.
 • G. Szczodrowski: Najmniej zły podatek liniowy w: „Gospodarka bez ekonoma”, red. J. Winiecki, Polskie Wydawnictwa Profesjonalne, Warszawa 2006.
 • H. Ćwikliński: Transformacja – zagadnienia ciągle aktualne, w: Transformacja polskiej gospodarki, ocena kierunków i dynamiki zmian strukturalnych, pod red. nauk. H. Ćwiklińskiego, FRUG, Gdańsk 2005.
 • H. Ćwikliński: Estońska droga do Europy. Studium porównawcze na tle osiągnięć transformacji gospodarek Łotwy i Litwy, w: Systemy gospodarcze i ich ewaluacja – kraje postsocjalistyczne, pod red. nauk. S. Swadźby, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2005.
 • J. Kempa: Polityka gospodarcza samorządu województwa pomorskiego w latach 1999-2004,  w: Studia Regionalne i Lokalne nr 1/2005, SCHOLAR, Warszawa 2005.
 • P. Kuropatwiński: Proces transformacji w świetle analizy wymiarów kultury organizacyjnej, w: Transformacja polskiej gospodarki, ocena kierunków i dynamiki zmian strukturalnych, pod red. H. Ćwiklińskiego, FRUG, Gdańsk 2005.
 • P. Kuropatwiński: Małe i średnie przedsiębiorstwa w Narodowym Planie Rozwoju na lata 2007-2013,  w: Małe i średnie przedsiębiorstwa w UE – rola samorządów lokalnych, pod red. nauk. A. Górnickiego i J. Hochleitnera, Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Elbląg 2005.
 • A. Paczoski: Proces transformacji systemowej w Serbii,  zeszyt naukowy nr 12 Polityka gospodarcza, SGH,  Warszawa 2005.
 • A. Paczoski: Znaczenie kontraktów wojewódzkich w polityce rozwoju regionalnego, w: Transformacja polskiej gospodarki, ocena kierunków i dynamiki zmian strukturalnych, pod. red. nauk. H. Ćwiklińskiego, FRUG, Gdańsk 2005.
 • A. Paczoski: Polska, jedyny kraj UE bez uporządkowanego problemu reprywatyzacji, w: Polityka i rozwój gospodarczy Polski w UE – ocena i perspektywy, red. nauk. S. Pangsy-Kania i G. Szczodrowski, FRUG, Gdańsk 2005.
 • G. Pawłowski: Makroekonomiczne uwarunkowania realizacji strategii polityki pieniężnej w Polsce, zeszyt naukowy nr 11/2005 Polityka gospodarcza, SGH,  Warszawa 2005.
 • G. Pawłowski: Zewnętrzne determinanty realizacji polityki pieniężnej w Polsce, w: Transformacja polskiej gospodarki, ocena kierunków i dynamiki zmian strukturalnych, pod red. nauk. H. Ćwiklińskiego, FRUG, Gdańsk 2005.
 • G. Pawłowski: Instytucjonalne zmiany regulacyjnej roli sektora publicznego w okresie transformacji systemu ekonomi8cznego w Polsce, w: Systemy gospodarcze i ich ewaluacja – kraje postsocjalistyczne, pod red. nauk. S. Swadźby, , Akademia Ekonomiczna, Katowice 2005.
 • G. Pawłowski: Wpływ transformacji instytucjonalnej w Polsce na uwarunkowania rozwoju województwa pomorskiego, w: Rozwój regionalny w warunkach globalizacji, red. nauk. K. Gomółka,  SOWA, Warszawa 2005.
 • G. Szczodrowski: Cele polskiej polityki podatkowej w warunkach członkostwa w UE, w: Polityka i rozwój gospodarczy Polski w UE – ocena i perspektywy, red. nauk. S. Pangsy-Kania i G. Szczodrowski, FRUG, Gdańsk 2005.
 • G. Szczodrowski: Podatek katastralny w wybranych krajach UE, w: Małe i średnie przedsiębiorstwa w UE – rola samorządów lokalnych, pod red. nauk. A. Górnickiego i J. Hochleitnera, Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Elbląg 2005.
 • A. Szymańska: Zdolności adaptacyjne polskiego rynku pracy w kontekście wyzwań stawianych przez Europejską Strategię Zatrudnienia, w: „Transformacja polskiej gospodarki, ocena kierunków i dynamiki zmian strukturalnych”, red. H. Ćwikliński, FRUG, Gdańsk 2005.
 • A. Szymańska: Policy of Improvements in the Labour Market Performance in the European Union: Lessons for Poland; Centrum Europejskie Natolin/EUI Research Laboratory, zeszyt 12 Warszawa 2005.