Poznaj specjalność PGiSP


POLITYKA GOSPODARCZA I STRATEGIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - specjalność, którą warto wybrać!!!

 


Studia licencjackie - przedmioty specjalizacyjne dostępne do studiowania na naszej specjalności to:

 

 • Analiza finansowa przedsiębiorstw
 • Zarządzanie strategiczne
 • Swoboda transferów na jednolitym rynku europejskim
 • Podstawy mikroprzedsiębiorczości
 • Promocja rozwoju małych przedsiębiorstw
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
 • Polski system podatkowy
 • Regionalna i lokalna polityka gospodarcza


Seminaria licencjackie dla studentek i studentów naszej specjalności na studiach prowadzą:

dr hab. Anita Szymańska – specjalizuje się w analizie rynku pracy oraz ocenie jakości i skuteczności instrumentów i instytucji rynku pracy

dr Grzegorz Pawłowski – specjalizuje się w analizowaniu polityki makroekonomicznej, prowadzeniu analiz strategicznych firm działających w otoczeniu konkurencyjnym a także w opracowywaniu strategii rozwoju przedsiębiorstw.

dr Andrzej Paczoski – specjalizuje się w badaniu problemów regionalnej i lokalnej polityki gospodarczej, transformacji systemu gospodarek państw post-komunistycznych oraz przyczyn i przejawów różnic poziomu rozwoju regionów w skali krajowej i międzynarodowej.

 

dr Grzegorz Szczodrowski - specjalizuje się w analizach podatkowych, wolnorynkowej polityce gospodarczej, teorii wyboru publicznego

 

dr Jarosław Kempa - specjalizuje się w analizie rynku nieruchomości oraz polityce rozwoju miast i regionówPrzedmioty specjalizacyjne na studiach magisterskich:
                                 
1.    Doktrynalne podstawy współczesnych systemów gospodarczych
2.    Analiza otoczenia firmy
3.    Rynek pracy
4.    Kierowanie konfliktem
5.    Decyzje inwestycyjne w przedsiębiorstwie
6.    Teoria i praktyka wyboru publicznego
7.    Zarządzanie międzynarodowe
8.    Optymalizacja i planowanie podatkowe w przedsiębiorstwach
9.    Zarządzanie karierami zawodowymi


Seminarium magisterskie prowadzą:

prof. Henryk Ćwikliński - specjalizuje się w polityce makroekonomicznej Polski i krajów OECD

dr hab. Anita Szymańska

dr Grzegorz Pawłowski

dr Grzegorz Szczodrowski

 

 

Obecne pokolenie studiujących ma przed sobą perspektywę życia w okresie szybko  zmieniających się warunków otoczenia społecznego, gospodarczego i technologicznego. Stąd w naszym przekonaniu w XXI wieku trzeba dysponować umiejętnością rozwijania i łączenia wielu umiejętności praktycznych ze zdolnością do trafnego identyfikowania zmian w dynamicznie zmieniającym się makrootoczeniu.


Wybierając naszą specjalność zdobędziesz:

 • umiejętność analizy i oceny zjawisk i procesów wpływających na sytuację gospodarczą w skali mikro i w skali makro
 • wiedzę i doświadczenie przygotowującą do pracy w korporacjach, małych i średnich przedsiębiorstwach prywatnych, instytucjach sektora publicznego na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym, jak również w organizacjach pozarządowych
 • wiedzę przygotowującą do korzystania z kolejnych stadiów edukacji formalnej: studiach magisterskich, podyplomowych i doktoranckich)
 • umiejętność samodzielnego, twórczego samokształcenia przez całe życie
 • umiejętność podejmowania samodzielnych inicjatyw gospodarczych

Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą Ci na znalezienie pracy w wielu segmentach rynku: w urzędach i instytucjach lokalnych oraz regionalnych, mass mediach, wydziałach analiz strategicznych w samorządach lokalnych, a także w departamentach analiz finansowych i analiz strategicznych korporacji gospodarczych.