Strategic Assessment of Corridor Developments, TEN Improvements and Extensions to the CEEC/CIS

Strategic Assessment of Corridor Developments, TEN Improvements and Extensions to the CEEC/CIS

Akronim projektu: CODE-TEN

Nr umowy: ST-97-SC.2090

Zleceniodawca: Unia Europejska w ramach 4 Ramowego Programu Badań i Rozwoju

Koordynator:
THE INTERDISCIPLINARY CENTRE FOR COMPARATIVE RESEARCH IN THE SOCIAL SCIENCES (Austria)

Partnerzy:
INRETS (Francja), IFP (Bułgaria), VTT (Finlandia), SYSTEMA (Grecja), CESUR (Portugalia), PLANCO (Niemcy), TRT (Włochy), ITS (Wielka Brytania), INCERTRANS (Rumunia), UG (Polska), KTI (Węgry), SCCTP (Rosja), TTU (Estonia).

Okres realizacji: Styczeń 1998 - grudzień 2000

Publikacja wyników: baza CORDIS

Założenia:

  • opracowanie analizy scenariuszy rozwoju sieci transeuropejskich, szczególnie w świetle ich rozszerzenia na kraje Europy Środkowej i Wschodniej,
  • uwzględnienie krańcowych efektów sieci transeuropejskich w długim okresie, szczególnie w zakresie efektów przestrzennych, środowiskowych oraz społeczno-gospodarczych,
  • opracowanie kompleksowej metodologii oceny wraz z odpowiednimi instrumentami (tzw. DECODE method).