GRACE

GRACE

Projekt GRACE (Generalisation of Research on Accounts and Cost Estimation - Uogólnienie badań nad rachunkiem i szacowaniem kosztów) jest projektem realizowanym w ramach 6 Ramowego Programu Badawczego Unii Europejskiej. Realizacja projektu rozpoczęła się w lipcu 2005 roku a jego czas trwania przewidziany jest na 2,5 roku. Jest to program, którego odbiorcą jest Dyrekcja Generalna Transport i Energia Komisji Europejskiej, koordynatorem jest brytyjski Uniwersytet w Leeds, a partnerem ze strony polskiej Katedra Badań Porównawczych Systemów Transportowych Uniwersytetu Gdańskiego. Cele projektu zostały zdefiniowane jako:

  • przeprowadzenie nowych badań w ramach studium przypadku (case study) odnoszących się do istniejących braków w zakresie poziomu wiedzy na temat krańcowych kosztów społecznych w transporcie drogowym, kolejowym, lotniczym, morskim i wodnym śródlądowym,
  • udoskonalenie metod wykorzystania rachunku kosztów i przychodów w celu realizacji reform systemu opłat w rozszerzonej Unii Europejskiej,
  • rozwijanie badań innowacyjnych nad złożonymi problemami opłat transportowych,
  • opracowanie zrozumiałego przewodnika dotyczącego kalkulacji krańcowych kosztów społecznych różnych gałęzi transportu w specyficznych uwarunkowaniach oraz prostych i przejrzystych metod określania opłat,
  • udoskonalenie wykorzystania modeli w celu badania skutków społeczno-gospodarczych reformy opłat,
  • przygotowanie wniosków i rekomendacji dla polityków i badaczy dotyczących kalkulacji kosztów infrastruktury transportowej oraz ustalania opłat.

Godnym podkreślenia jest fakt objęcia badaniami także nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Ze strony polskiej w skład zespołu wchodzą pracownicy Katedry Badań Porównawczych Systemów Transportowych Uniwersytetu Gdańskiego kierowanej przez profesora Jana Burnewicza. W sprawach merytorycznych i technicznych dotyczących projektu, koordynatorem jest dr Monika Bąk (kontakt: monika.bak@ug.gda.pl).