Konkurs na stanowisko adiunkta

Opublikowano 29 maja 2013 roku

Na podstawie paragrafu 89 Statutu  Uniwersytetu Gdańskiego Dziekan Wydziału Ekonomicznego za zgodą Rektora  Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Handlu Morskiego Instytutu Transportu i Handlu Morskiego

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dn. 27 lipca 2005 roku  (Dz.U. nr 164, poz.1365, z późn. zm.)

Wymagania kwalifikacyjne: 

 • stopień doktora nauk ekonomicznych;
 • specjalizacja naukowa w dziedzinie organizacji i funkcjonowania portów morskich, ekonomiki i polityki portowej
 • udokumentowany dorobek naukowy i dydaktyczny;
 • dobra znajomość co najmniej jednego obcego języka;
 • predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej;
 • plany dotyczące dalszego rozwoju naukowego.


Wymagane dokumenty:

 • potwierdzone kopie dokumentów (dyplomu) stwierdzających uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych;
 • list motywacyjny;
 • życiorys (CV) i kwestionariusz osobowy (formularz do pobrania ze strony http://www.ug.edu.pl/pl/strukturaug/pokaz_jedn.php?id_jedn=23 );
 • oświadczenie, iż w przypadku zatrudnienia w Uniwersytecie Gdańskim po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym, Uniwersytet Gdański będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy;
 • informacje o dorobku naukowym (w tym wykaz publikacji naukowych), dydaktycznym i organizacyjnym w ramach szkolnictwa wyższego.


Zgłoszenie pisemne należy składać do dnia 01 lipca 2013 r. w sekretariacie Instytutu Transportu i Handlu Morskiego (pok. 324)), ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot.


Dziekan Wydziału Ekonomicznego

Prof. UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski