Konkurs na stanowisko st. wykładowcy

Opublikowano 29 maja 2013 roku

Na podstawie paragrafu 89 Statutu Uniwersytet Gdańskiego Dziekan Wydziału Ekonomicznego za  zgodą Rektora  Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Gospodarki  Elektronicznej Instytutu Transportu i Handlu Morskiego

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dn. 27 lipca 2005 roku (Dz.U. nr 164, poz.1365, z późn. zm.)


Wymagania kwalifikacyjne:


Kandydat na stanowisko starszego wykładowcy powinien posiadać stopień doktora nauk ekonomicznych lub technicznych, udokumentowany dorobek naukowy i dydaktyczny (przynajmniej pięcioletnia praktyka dydaktyczna, prowadzenie wykładów i seminariów dyplomowych w zakresie biznesu elektronicznego) i organizacyjny.

Ponadto kandydat powinien posiadać szeroką wiedzę i umiejętności w zakresie wykorzystywania technologii informacyjnych w gospodarce, zarządzania informacją.

Wymagane dokumenty:

  • podanie (zgłoszenie do konkursu),
  • CV,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych i dyplomu doktora nauk ekonomicznych lub technicznych,
  • autoreferat uwzględniający informacje o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych oraz organizacyjnych
  • wykaz publikacji

 
Dokumenty należy składać w sekretariacie Instytutu Transportu i Handlu Morskiego
Wydział Ekonomiczny UG p.324, ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot

Termin składania dokumentów upływa dnia 1 lipca 2013 roku.

 

Dziekan Wydziału Ekonomicznego

Prof. UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski