Konkurs na stanowisko asystenta

Opublikowano 18 kwietnia 2017 roku

Na podstawie § 81 i § 91 Statutu UG Dziekan Wydziału Ekonomicznego za zgodą Rektora UG ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Gospodarki Elektronicznej w Instytucie Transportu i Handlu Morskiego

Wymogi:

 • tytuł magistra lub doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych lub technicznych w zakresie informatyki,
 • zainteresowania problematyką e-biznesu i e-commerce,
 • znajomość co najmniej jednego języka obcego w ramach przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych,
 • predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej;
 • preferowane doświadczenie zawodowe w e-biznesie.


Wykaz wymaganych dokumentów:

 • oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla potrzeb niezbędnych dla realizacji postępowania konkursowego (zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.);
 • wniosek o zatrudnienie skierowany do JM Rektora UG;
 • życiorys i kwestionariusz osobowy (formularz do pobrania ze strony http://www.ug.edu.pl/pl/strukturaug/pokaz_jedn.php?id_jedn=23);
 • potwierdzone kopie dokumentów (dyplomu) stwierdzającego uzyskanie stopnia doktora nauk ekonomicznych;
 • oświadczenie, iż w przypadku zatrudnienia w Uniwersytecie Gdańskim, po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym, Uniwersytet Gdański będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy;
 • udokumentowanie znajomości języka obcego.


Termin i miejsce składania dokumentów:  20.04. – 11.05. 2017 r.

Uniwersytet Gdański
Wydział Ekonomiczny
Instytut Transportu i Handlu Morskiego
ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot
p. 324

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 31 maja 2017 roku


Dziekan Wydziału Ekonomicznego

dr hab. Monika Bąk
profesor nadzwyczajny