Janusz Dąbrowski, PhD

position:
duties:
phone:
058-523-1326
secretary's office phone:
1389
room:
323
Other duties:
Career
 • Since 2008 - assistant professor at the Institute of Maritime Transport and Seaborne Trade, Faculty of Economics, University of Gdańsk
 • 2007-2008 - assistant professor at the Department of Management, Business and Administration School in Gdynia
 • 1993-2007 - different manager posts in business
 • 1989-1992 - assistant professor at the Institute of Maritime Transport Economics, Faculty of Transport Economics, University of Gdańsk
 • 1985-1988 - Ph.D. degree studies (thesis:"Improvement of Effeciency Evaluation of Polish Maritime Transport Companies")
 • 1978-1983 - M.Sc. degree studies, specialty: Economics and Organization of Maritime Transport
Publications

Journal articles  

 1. B. Szymanowska, A. Kozłowski, J. Dąbrowski, H. Klimek, Seaport innovation trends: Global insights, Marine Policy, 2023, volume 152, June 105585, https://doi.org/10.1016/j.marpol.2023.105585, SNN 0308-597X
 2. A. Michalska-Szajer, H. Klimek, J. Dąbrowski, A comparative analysis of CSR disclosure of Polish and selected foreign seaports, Case Studies on Transport Policy, (9) 2021, No. 3, https://doi.org/10.1016/j.cstp.2021.05.012, ISSN: 2213-624X
 3. A. Kozłowski, A. Kaliszewski, J. Dąbrowski, H. Klimek, Virtual network sampling method using LinkedIn, MethodsX, 2021, Volume 8 101393, https://doi.org/10.1016/j.mex.2021.101393, ISSN 2215-0161
 4. A. Kaliszewski, A. Kozłowski, J. Dąbrowski, H. Klimek, LinkedIn survey reveals competitiveness factors of container terminals: forwarders’ view, Transport Policy,  June 2021, Volume 106, https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2021.03.024, ISSN 0967-070X
 5. H. Klimek, A. Michalska-Szajer, J. Dąbrowski, Corporate social responsibility of the Ports of Szczecin and Świnoujście, Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, 2020, 61 (133), 99-107, ISSN 1733-8670
 6. A. Kaliszewski, A. Kozłowski, J.Dąbrowski, H. Klimek, Key factors of container port competitiveness: A global shipping lines perspective, Marine Policy, July 2020, Volume 117, https://doi.org/10.1016/j.marpol.2020.103896,  ISSN 0308-597X
 7. A. Kaliszewski, A. Kozłowski, J.Dąbrowski, H. Klimek, Survey data on global shipping lines assessing factors of container port competitiveness, Data in Brief, June 2020, Volume 30, https://doi.org/10.1016/j.dib.2020.105444, ISSN 2352-3409
 8. H. Klimek, A. Michalska-Szajer, J. Dąbrowski, Corporate social responsibility of the Port of Gdansk, Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin / Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, 2019, 59 (131), pp.72-82, ISSN 1733-8670
 9. H. Klimek, J. Dąbrowski, Polskie porty morskie na rynkach usług portowych (Polish seaports on the port services markets), "Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego", 2018, nr 15, ISSN 2080-6302
 10. H. Klimek, J. Dąbrowski, Corporate social responsibility of the Port of Gdynia, SHS Web of Conferences, 2018, Vol. 57, art. No. 01017, s. 1-10, ISSN 2416-5182
 11. A. Kaliszewski, A. Kozłowski, J. Dąbrowski, H. Klimek, Container terminals competitive factors - results of an international survey, SHS Web of Conferences, 2018, Vol. 58, art. No. 01014, s. 1-13, ISSN 2416-5182
 12. J. Dąbrowski, Kompetencje menedżerów i pracowników w strukturze zasobów przedsiębiorstwa (Competencies of managers and employees in the structure of enterprise resources), [w:] Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego, pod red. H. Klimek, D. Wach, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, nr 12,  Gdańsk 2015, s. 123-134, ISSN 2080-6302 
 13. J. Dąbrowski, Economic and legal aspects of the structural transformation of Polish seaports, "Shipping & Navigation" Research Journal, Odessa National Maritime Academy, Issue 25, March 2015, s. 58-68, ISBN 39.471
 14. J. Dąbrowski, Strategie rozwoju i integracji dostawców w zarządzaniu łańcuchami dostaw (Supplier development and integration strategies in supply chain management), "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 2015, nr 3, ISSN 1231-2037
 15. H. Klimek, J. Dąbrowski, Tendencje na współczesnych rynkach usług portowych (Trends in contemporary port services markets), "Współczesna Gospodarka", 2014, nr 4, www.wspolczesnagospodarka.pl, ISSN 2082-677X
 16. H. Klimek, J. Dąbrowski, Polskie porty morskie w lądowo-morskich łańcuchach transportowych (Polish seaports in land-sea transport chains), "Logistyka", 2013, nr 5, ISSN 1231-5478
 17. T. Nowosielski, J. Dąbrowski, Wpływ systemu ochrony środowiska morskiego na zrównoważony rozwój transportu morskiego (The effect of marine environmental protection law on sustainable development of maritime transport) "Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego" 2013, nr 10, ISSN 2080-6302 
 18. J. Dąbrowski, Metodyczne aspekty pomiaru efektywności przedsiębiorstw portowych (Methodical aspects of efficiency measurement of seaport enterprises) [w:] Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego, pod red. H. Klimek, D. Wach, nr 9, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012, s.31-50, ISSN 2080-6302 
 19. H. Klimek, J. Dąbrowski, Funkcja logistyczna portów morskich (Logistics function of seaports), "Logistyka", 2012 nr 4, ISSN 1231-5478 
 20. J. Dąbrowski, H. Klimek, Pojęcie i czynniki dostępności transportowej portów morskich  (The concept of and factors affecting transport accessibility of seaports), "Współczesna Gospodarka", 2012, nr 1, en.wspolczesnagospodarka.pl, ISSN 2082-677X
 21. J. Dąbrowski, Model procesu outsourcingu usług logistycznych (Model of logistics outsourcing process), [w:] Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego, pod red. H. Klimek, O. Dębickiej, nr 8, Wyd. FRUG, Gdańsk 2011, s.111-129, ISSN 2080-6302
 22. H. Klimek, J. Dąbrowski, Europejska polityka portowa (European ports policy), [w:] Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego, pod red. H. Klimek, O. Dębickiej, nr 8, Wyd. FRUG, Gdańsk 2011, s. 11-34, ISSN 2080-6302
 23. J. Dąbrowski, Zakupy a logistyka zaopatrzenia i marketing zakupów (Purchasing in relation to purchasing logistics and purchasing marketing), "Współczesna Gospodarka" 2011 nr 2, en.wspolczesnagospodarka.pl, ISSN 2082-677X  
 24. J. Dąbrowski, Koncepcja pomiaru konkurencyjności portów morskich (The concept of seaports competitiveness measurement), "Współczesna Gospodarka" 2010 nr 1, en.wspolczesnagospodarka.pl, ISSN 2082-677X
 25. J. Dąbrowski, Metody oceny dostawców (Supplier eveluation methods), [w:] Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego, pod red. O. Dębickiej, H. Klimek, T. Gutowskiego, nr 7, Wyd. FRUG, Gdańsk 2010, s. 117-134, ISSN 2080-6302
 26. J. Dąbrowski, Plan sourcingowy jako narzędzie strategicznego zarządzania zakupami w przedsiębiorstwie (Sourcing plan as the instrument of strategic management in purchasing), [w:] Modelowanie procesów i systemów logistycznych, pod red. M. Chaberka, C. Mańkowskiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego"Ekonomika Transportu Lądowego" nr 39, Wyd. UG, Gdańsk 2010, s. 201-216, ISSN 0208-4821
 27. J. Dąbrowski, Analiza wartości produktów zaopatrzeniowych (Value analysis of purchasing products), [w:] Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego, pod red. O. Dębickiej, H. Klimek, T. Gutowskiego, nr 6, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, s.117 - 127, ISSN 2080-6302
 28. J. Dąbrowski, Zarządzanie ryzykiem walutowym w działalności zakupowej (Currency risk management in purchasing), [w:] Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu, pod red. T. Białasa, nr 10, Wyd. WSAiB, Gdynia 2008, s 113-123, ISSN 1428-7889
 29. J. Dąbrowski, Wpływ działalności zakupowej na wyniki firmy (Purchasing influence on business), "Logistyka", 2006, nr4, s. 36-37, ISSN 1231-5478
 30. J. Dąbrowski, Dualizm pomiaru ekonomicznej efektywności przedsiębiorstw portowych (Dualism of seaport enterprises efficiency measurement), [w:] Ekonomika transportu morskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, pod red. K. Misztala, nr 18, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1993, s. 5-20, ISSN 0208-483X
 31. N. Primaczow, J. Dąbrowski, L. Lawrenowa, Оценка экономических результатов развития портов в условиях полного хозяйственного расчета (Evaluation of economic results of seaports development), [in:] Проблемы экономики и эксплутации морского транспорта, Сборник научных трудов, Одесский Институт Ижинеров Морского Флота, В/О"Мортехинформреклама", Moscow 1989, pp. 11-17
 32. J. Dąbrowski, Построение системы оценки эффективности развития предприятий морского транспорта (Modelling evaluation system of seaport operators efficiency), Moscow, article deposited in the В/О "Мортехинформреклама", No 832-mf 88, 21.03.1988, 13 p.
 33. J. Dąbrowski, Альтернативность измерения эффективности развития предприятий морского транспорта (Duality of efficiency measurement of maritime transport companies), Moscow, article deposited in the В/О "Мортехинформреклама", No 831-mf 88, 21.03.1988, 12 p.
 34. J. Dąbrowski, Систематизация факторов и условий эффективного развития предприятий морского транспорта ПНР (Classification of factors and conditions influencing the efficiency of Polish maritime transport development), Moscow, article deposited in the В/О "Мортехинформреклама", No 706-mf, 11.05.1987, 14 p.
 35. J. Dąbrowski, Экономические закономерности развития морского транспорта ПНР (Economic trends of Polish maritime transport development), Moscow, article deposited in the В/О "Мортехинформреклама", No 705-mf, 11.05.1987, 18 p. 

 Books

 1. J. Dąbrowski, H. Klimek, R. Rolbiecki, Dostępność transportowa portów morskich w Polsce (Transport accessibility of seaports in Poland), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2023, ISBN 978-83-8206-540-4
 2. A. Kaliszewski, J. Dąbrowski, H. Klimek, Konkurencyjność portów morskich: teoria i praktyka (Competitiveness of seaports: theory and practice), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2021, ISBN 978-83-8206-381-3

Book editor

 1. Przedsiębiorstwo w łańcuchu dostaw (Company in supply chain),  pod red. E. Ignaciuk, J. Dąbrowskiego, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Gdańsk, Gdańsk 2017, ISBN 978-83-61161-02-8
 2. Lądowo-morskie systemy transportowe. Wybrane zagadnienia (Land-sea transport systems: selected issues), pod red. J. Dąbrowskiego, J. Miklińskiej, T. Nowosielskiego, Uniwersytet Gdański Instytut Transportu i Handlu Morskiego, Gdańsk 2015, ISBN 978-83-7939-009-0
 3. Porty morskie i żegluga w systemach transportowych (Seaports and shipping in transport systems), pod red. J. Dąbrowskiego, T. Nowosielskiego, Uniwersytet Gdański Instytut Transportu i Handlu Morskiego, Gdańsk 2014,  ISBN 978-83-7939-003-8
 4. Współczesne problemy rozwoju lądowo-morskich systemów transportowych (Contemporary issues in the development of land-sea transport systems)pod red. J. Dąbrowskiego, T. Nowosielskiego, Uniwersytet Gdański Instytut Transportu i Handlu Morskiego, Gdańsk 2013, ISBN 978-83-7939-002-1
 5. Wyzwania i problemy transportu morskiego (Challenges and Problems of Maritime Transport Development), pod red. J. Dąbrowskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011, ISBN 978-83-7531-235-5
 6. Kierunki rozwoju polskiego transportu morskiego - programy i rzeczywistość (Development of Polish Maritime Transport - programmes and reality), pod red. H. Klimek, J. Dąbrowskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010, ISBN 978-83-7531-074-0

Book sections

 1. J. Dąbrowski, Zintegrowany łańcuch dostaw - współczesna koncepcja zarządzania (Integrated supply chain - a modern concept of management), [w:] Przedsiębiorstwo w łańcuchu dostaw (Company in supply chain),  pod red. E. Ignaciuk, J. Dąbrowskiego, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Gdańsk, Gdańsk 2017, s. 9-26, ISBN 978-83-61161-02-8
 2. J. Dąbrowski, B. Szymanowska, H. Klimek, Bałtycka Baza Masowa Sp. z o.o. jako ogniwo w łańcuchach dostaw. Studium przypadku (Baltic Bulk Terminal Ltd. as a member of supply chains. Case Study), [w:] Przedsiębiorstwo w łańcuchu dostaw (Company in supply chain), pod red. E. Ignaciuk, J. Dąbrowskiego, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Gdańsk, Gdańsk 2017, s. 75-98, ISBN 978-83-61161-02-8
 3. J. Dąbrowski, Wykorzystanie kompetencji menedżerów i pracowników (Utilising competences of managers and employees, [w:] Przedsiębiorstwo. Drogi sukcesu rynkowego (Enterprise. Ways to market success), pod red. J. Żurka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2016, s. 240-248, ISBN 978-83-208-2229-8
 4. J. Dąbrowski, Wykorzystanie funkcji zakupowej w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa (Applying the purchasing function to gain a competitive advantage for an enterprise), [w:] Przedsiębiorstwo. Drogi sukcesu rynkowego (Enterprise. Ways to market success), pod red. J. Żurka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2016, s. 335-343, ISBN 978-83-208-2229-8
 5. J. Dąbrowski, Doskonalenie procesu zakupowego w przedsiębiorstwie (Improving the purchasing process in an enterprise), [w:] Przedsiębiorstwo. Drogi sukcesu rynkowego (Enterprise. Ways to market success), pod red. J. Żurka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2016, s. 343-354, ISBN 978-83-208-2229-8
 6. J. Dąbrowski, Opracowanie strategii i planów zakupowych w przedsiębiorstwie (Developing purchasing strategies and plans in an enterprise), [w:] Przedsiębiorstwo. Drogi sukcesu rynkowego (Enterprise. Ways to market success), pod red. J. Żurka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2016, s. 354-365, ISBN 978-83-208-2229-8
 7. J. Dąbrowski, Rozwijanie współpracy przedsiębiorstwa z dostawcami (Improving cooperation between an enterprise and its suppliers), [w:] Przedsiębiorstwo. Drogi sukcesu rynkowego (Enterprise. Ways to market success), pod red. J. Żurka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2016, s. 367-380, ISBN 978-83-208-2229-8
 8. J. Dąbrowski, Globalny sourcing jako przykład nowoczesnej strategii funkcjonalnej przedsiębiorstwa (Global sourcing as an example of modern functional strategy of enterprise), [w:] Przedsiębiorstwo. Drogi sukcesu rynkowego (Enterprise. Ways to market success), pod red. J. Żurka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2016, s. 495-505, ISBN 978-83-208-2229-8
 9. H. Klimek, B. Szymanowska, J. Dąbrowski, Strategia rozwoju jako instrument kształtowania rynkowych zachowań portu morskiego w Gdyni (The development strategy as an instrument of shaping the market behavior of the seaport in Gdynia), [w:] Zachowania rynkowe przedsiębiorstw w teorii i praktyce gospodarczej, pod red. B. Majeckiej, M. Jarockiej, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Gdańsku, Gdańsk 2015, s. 190-218, ISBN 978-83-61161-01-1
 10. Dąbrowski J., Klimek H. Zarządzanie relacjami kupujący - dostawca w łańcuchach dostaw (Management of purchaser-supplier relationships in supply chains), [w:] Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym, pod red. A. Oniszczuk-Jastrząbek, T. Gutowskiego, Uniwersytet Gdański ITiHM, Gdańsk 2015,s. 133-148, ISBN 978-83-7939-010-6
 11. K. Kreft, H. Klimek, J. Dąbrowski, Modelowanie podsystemów z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych na przykładzie centrum logistycznego (Subsystem modeling with the use of artificial neural networks case study of a logistic center), [w:] Optymalna alokacja zasobów w systemach gospodarczych i gospodarujących pod. red. A. Letkiewicza, M. Suchanka, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Gdańsku, Gdańsk 2014, s. 97-111, ISBN 978-83-61161-16-5
 12. J. Dąbrowski, Common transport policy of the European Union [w:] Проблемы устойчивого развития подсистем глобальной морской транспортной индустрии (The problems of sustainable development of the global maritime transport industry’s subsystems), pod red. Н.Т. Примачева, H. Klimek, Одесская национальная морская академия, Uniwersytet Gdański Instytut Transportu i Handlu Morskiego, Гринь Д.С., Odessa 2014, s. 86-101, ISBN 978-617-7123-69-8, ISBN 978-83-7939-006-9
 13. J. Dąbrowski, Общесистемные проблемы эффективной структуризации глобальной транспортной индустрии (Global problems of efficient structuralisation of maritime transport) [w:] Проблемы устойчивого развития подсистем глобальной морской транспортной индустрии (The problems of sustainable development of the global maritime transport industry’s subsystems), pod red. Н.Т. Примачева, H. Klimek, Одесская национальная морская академия, Uniwersytet Gdański Instytut Transportu i Handlu Morskiego, Гринь Д.С., Odessa 2014, s. 10-16, ISBN 978-617-7123-69-8, ISBN 978-83-7939-006-9
 14. J. Dąbrowski, H. Klimek, Analiza systemów i modeli zarządzania portami morskimi w Unii Europejskiej (Analysis of systems and models of seaports management in the European Union), [w:] Porty morskie i żegluga w systemach transportowych, pod. red. J. Dąbrowskiego, T. Nowosielskiego, Uniwersytet Gdański Instytut Transportu i Handlu Morskiego, Gdańsk 2014, s. 25-38, ISBN 978-83-7939-003-8
 15. J. Dąbrowski, Proces kształtowania systemu zarządzania portami morskimi w Polsce (The process of shaping the seaport management system in Poland), [w:] Porty morskie i żegluga w systemach transportowych, pod. red. J. Dąbrowskiego, T. Nowosielskiego, Uniwersytet Gdański Instytut Transportu i Handlu Morskiego, Gdańsk 2014, s. 39-52, ISBN 978-83-7939-003-8
 16. J. Dąbrowski, H. Klimek, Purchasing research of enterprises, [w:] Challenges of global economy, edited by O. Dębicka, K. Dobrowolski, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013, s. 9-22, ISBN 978-83-7865-173-4
 17. J. Dąbrowski, Koncepcja zrównoważonego rozwoju w polityce transportowej Unii Europejskiej (The concept of sustainable development in transport policy of the European Union), [w:] Współczesne problemy rozwoju lądowo-morskich systemów transportowych, pod red. J. Dąbrowskiego, T. Nowosielskiego, Uniwersytet Gdański Instytut Transportu i Handlu Morskiego, Gdańsk 2013, ISBN 978-83-7939-002-1
 18. J. Dąbrowski, Systems and models of seaports management in the European Union, [in:] Морське право: iсторiя, сучаснiсть, перспективи, розвитку, Одеська нацiональна морська академiя, Одеса 2013, s. 174-186, ISBN 978-966-7591-58-8
 19. J. Dąbrowski, T. Nowosielski, Zrównoważony rozwój nowym paradygmatem rozwoju gospodarczego (Sustainable development as a new paradigm of economic development), [w:] Efektywność ekonomiczna przedsiębiorstw a zrównoważony rozwój gospodarki, pod red. H. Klimek, T. Nowosielskiego, PTE Oddział w Gdańsku, Gdańsk 2013, s. 9-25, ISBN 978-83-61161-12-7
 20. J. Dąbrowski, Metodologiczne aspekty pomiaru efektywności przedsiębiorstw (Methodological aspects of efficiency measurement of enterprises)  [w:] Efektywność ekonomiczna przedsiębiorstw a zrównoważony rozwój gospodarki, pod red. H. Klimek, T. Nowosielskiego, PTE Oddział w Gdańsku, Gdańsk 2013, s. 27-44, ISBN 978-83-61161-12-7
 21. J. Dąbrowski, H. Klimek, A. Kaliszewski, Orientacja logistyczna operatorów portowych na przykładzie BCT Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego Sp. z o.o. (Logistics orientation of port operators: A case study of Baltic Container Terminal Ltd.), [w:] Systemy zarządzania logistycznego w transporcie morskim, pod red. H. Salmonowicza, Wydawnictwo Zapol, Szczecin 2013, s. 165-186, ISBN 978-83-7518-557-7
 22. J. Dąbrowski, H. Klimek, Dostępność transportowa a funkcja logistyczna polskich portów morskich (Transport availability and logistics function of seaports), [w:] Transport morski w międzynarodowych procesach logistycznych, pod red. H. Salmonowicza, Wydawnictwo Zapol, Szczecin 2012, s. 131-155, ISBN 978-83-7518-418-1
 23. J. Dąbrowski, Nowoczesne narzędzia zakupowe - odwrotne aukcje elektroniczne (Modern purchasing tools - reverse electronic auctions), [w:] Innowacje przedsiebiorstwa - standard XXI wieku, pod red. J. Frycy, T. Nowosielskiego, PTE, Gdańsk 2011, s. 177-190,ISBN 978-83-61161-08-0 
 24. J. Dąbrowski, Efekty zewnętrzne portów morskich (Externalities of seaports), [w:] Wyzwania i problemy transportu morskiego, pod red. J. Dąbrowskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011, s. 121- 139,ISBN 978-83-7531-235-5 
 25. J. Dąbrowski, Global sourcing of enterprices, [w:] Development and functioning of enterprises in global and changing environment, edited by J. Kujawa, O. Dębicka, The Foundation for the Development of Gdańsk University, Gdańsk 2010, pp. 64-80, ISBN 978-83-7531-149-5
 26. J. Dąbrowski, Organizacja globalnego sourcingu (Organisation of global sourcing), [w:] Przedsiębiorstwo na rynku globalnym, pod red. A. Oniszczuk-Jastrząbek, T. Gutowskiego, J. Żurka, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010, s.65-75, ISBN 978-83-7531-069-6.
 27. J. Dąbrowski, Proces restrukturyzacji zarządzania portem morskim w Gdyni w latach 1989-2009 (The process of management restructuring in the Gdynia seaport in the years 1989-2009), [w:] Polska gospodarka morska. Restrukturyzacja. Konkurencyjność. Funkcjonowanie.Rozwój, pod red. H. Salmonowicza, Wyd. Kreos, Szczecin 2010, s.81-90, ISBN 978-83-60585-14-6 
 28. J. Dąbrowski, Strategia produktu w działalności zakupowej przedsiębiorstw (Commodity strategy in purchasing), [w:] Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego, pod red. K. Dobrowolskiego, H. Klimek, K. Krefta, nr 5, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008, s.121 - 131, ISBN 978-83-7326-586-8
 29. J. Dąbrowski, Znaczenie funkcji zakupowej w przedsiębiorstwie (Importance of purchasing function in a corporation) [w:] Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego, pod red. K. Dobrowolskiego, H. Klimek, K. Krefta, nr 4, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007, s. 179 -186, ISBN 978-83-7326-520-2
Research interests
 • Economics and management of seaports
 • Purchasing and supply chain management
 • Business logistics
 • Externalities of seaports
 • Efficiency measurement of seaport operators
Other

Other functions:

 • Section Editor (Logistics) of "Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego" (since 6/2017)
 • Vice-Director of the Institute of Maritime Transport and Seaborne Trade (2012-2016)
 • Member of the Board of the Institute of Maritime Transport and Seaborne Trade (2012-2016)
 • Editorial Manager of "Contemporary Economy" (2010-2017)
 • Section Editor (Maritime Economy) of "Contemporary Economy" (2010-2012)
 • Member of the Supervisory Board of Elman Sp. z o.o. (2002-2005)
 • Purchasing Director of Żywiec Group, Grupa Żywiec SA (2001-2005)
 • Managing Director of Zakłady Piwowarskie w Leżajsku SA (1998)
 • Logistics Director of Elbrewery Company SA (1997-2001)
 • Finance Director of Hevelius Brewing Company Ltd. Sp. z o.o. (1993-1997)

 

Membership in professional associations:

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 • International Association of Maritime Economists

 

Training: 

 • INSEAD - Heineken International Management Course, Fontainebleau, France