MSG - International Business

International Business to unikatowa w skali kraju specjalność prowadzona w ramach kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Są to jedyne tego typu studia w systemie stacjonarnym wyłącznie w języku angielskim.

Współczesne procesy globalizacyjne stawiają przed przedsiębiorstwami różnorodne wyzwania zarówno w skali lokalnej, regionalnej, jak również na poziomie międzynarodowym. Priorytetowym celem specjalności International Business jest ukazanie głównych czynników i podstawowych sił wpływających na charakter globalnego otoczenia biznesu oraz wskazanie wyzwań i możliwości zarządzania gospodarką i organizacjami w takim środowisku. Profesorowie uniwersyteccy oraz praktycy gospodarki stosują wiele form nauczania, tj. seminaria, konwersatoria, analizę studium przypadku, projekty grupowe i indywidualne konsultacje, aby wiedza ta stała się dla Studentów prawdziwym kapitałem, który będą mogli dalej rozwijać.

International Business daje możliwość maksymalizacji szans zatrudnienia w różnorodnych sektorach i na wielu stanowiskach. Dwa stopnie studiów (studia licencjackie i uzupełniające magisterskie) oraz szeroki zakres przedmiotów obowiązkowych i fakultatywnych przygotowują swoich Absolwentów do pracy w dynamicznym środowisku międzynarodowych korporacji, internacjonalizujących się przedsiębiorstw oraz firm, których klienci działają w globalnym otoczeniu. Elastyczny program studiów to również coroczna modyfikacja, aktualizowanie i dostosowywanie do najnowszych wymagań rynku i potrzeb studentów, co umożliwia zdobycie najbardziej aktualnej wiedzy z zakresu stosunków międzynarodowych. Ambitny program studiów, motywujące formy nauczania oraz nowoczesne podejście do Studentów umożliwiają osiągnięcie sukcesu zawodowego na całym świecie.

Studia licencjackie pierwszego stopnia International Business to trzy lata intensywnej nauki, obejmującej zarówno przedmioty ogólnoekonomiczne, jak również specjalistyczne z zakresu najważniejszych obszarów działania przedsiębiorstw. Studenci uzyskują wiedzę dotyczącą m.in. zarządzania międzynarodowym otoczeniem. Szczególny nacisk położony jest na zachowania rynkowe, kształtowanie relacji z klientami oraz strategie biznesowe. Wyraźna ścieżka programowa obejmuje aspekty psychologiczne, negocjacje międzynarodowe oraz zarządzania wiedzą w organizacji. Współczesne podejście do działania przedsiębiorstw w perspektywie globalnej zostało osadzone na bazie wiedzy o konkurencyjności państw, polityce europejskiej oraz specyfice gospodarek Europy Środkowej i Wschodniej.

Magisterskie studia uzupełniające International Business trwają cztery semestry (dwa lata) podczas których studenci będą zobligowani do ukończenia ponad dwudziestu przedmiotów specjalistycznych oraz obrony pracy magisterskiej z obszaru własnych zainteresowań w dziedzinie międzynarodowych stosunków gospodarczych. Zakres tematyczny obejmuje wszystkie najważniejsze aspekty zarządzania przedsiębiorstwem, tj. finanse, marketing, gospodarowanie kapitałem ludzkim, czy transport i spedycja. Charakterystyczne dla tego stopnia studiów jest duże zainteresowanie czynnikami warunkującymi działanie przedsiębiorstw w globalnym otoczeniu. Stąd przedmioty szczegółowo odnoszące się do regulacji prawnych, finansowania międzynarodowej działalności gospodarczej, czy zarządzania biznesem w wymiarze wielokulturowym.

Silny nacisk kładziony na pozyskanie wiedzy i wypracowanie umiejętności efektywnego działania w międzykulturowym środowisku pracy i prowadzenia biznesu ma swoje odzwierciedlenie zarówno w programie studiów International Business, jak i w zakresie poruszanych zagadnień w ramach poszczególnych przedmiotów. Możliwość pozyskania wiedzy oraz praktycznego jej zastosowania podczas realizacji licznych wspólnych prac projektowych wynika ze szczególnego charakteru specjalności International Business. Wykładowy język angielski to, obok wysokiej jakości prowadzonych zajęć, element konieczny dla stworzenia klimatu współpracy pomiędzy studentami z krajów europejskich oraz pozaeuropejskich – uczestników studiów.

Absolwenci International Business po ukończeniu studiów będą posiadali:

  • umiejętności analitycznego myślenia,
  • wiedzę z zakresu identyfikacji kluczowych czynników działania na międzynarodowych rynkach oraz roli głównych aktorów globalnej gospodarki: instytucji, organizacji, przedsiębiorstw,
  • umiejętność lepszego zrozumienia ekonomii i jej praktycznego zastosowania,
  • skutecznie wypracowane mechanizmy współpracy w grupie oraz indywidualnego rozwoju kompetencji przy wykorzystaniu najnowocześniejszych metod nauczania, opracowywania oraz prezentacji wyników własnych badań nad współczesnymi uwarunkowaniami międzynarodowych stosunków gospodarczych.

 

Przejdź do strony International Business.